The Xu Dishan Collection » Works about Xu Dishan

Works about Xu Dishan

Books

Wu fa tou di zhi you jian

Author: Xu, D.

Publication info: Beiping: Wen hua xue she, 1928.

Shi ming

Author: Cheng, F.

Publication info: Shang hai: Guang hua shu ju, 1930.

Xiao Pin wen yan jiu

Author: Li, S.

Publication info: Shang hai: Xin zhong guo shu ju, 1932.

Xianggang da xue Zhongguo wen xue xi shi lüe

Author: Luo, X.

Publication info: Publisher not known, 1940

Xu Tishan xian sheng zhui dao hui te kan

Publication info: Xianggang: Quan Gang wen hua jie zhui dao Xu Tishan xian sheng da chou bei hui, 1941.

Za gan ji

Author: Xu, D.

Publication info: Shanghai: Shang wu yin shu guan, 1946

Xu Dishan xuan ji

Author: Xu, D.

Publication info: Beijing: Kai ming shu dian, 1952

Gui tu

Author: Xu, D.

Publication info: Xianggang: Shanghai shu ju, 1961.

Zhui dao Xu Dishan xian sheng ji nian te kan

Publication info: Xianggang: Quan Gang wen hua jie zhui dao Xu Dishan xian sheng da hui chou bei hui, 1970.

Xu Dishan zi liao ji

Authors: Xu, D. & Lin, L.

Publication info: Taibei: Li ming wen hua shi ye gong si, 1975

Hsü Ti-shan yü Hsiang-kang chih kuan his

Author: Chʻen, C.

Publication info: Hsiang-kang: Hsüeh chin shu tien, 1976

Wo de tong nian

Authors: Xu, D. & Zhou, L.

Publication info: Xianggang: publisher not known, 1976

Xu Dishan yu Xianggang zhi guan xi

Author: Chen, J.

Publication info: Publisher not known, 1976.

Xu di shan = HS"U TI-SHAN

Authors: Zhou, Y. & Xu, D.

Publication info: Tai bei shi: Guang fu, 1979.

Xu Dishan yan jiu zi liao

Author: Zhu, C.

Publication info: Taibei Shi: Ttian yi chu ban she, 1981

Hsü Ti-shan

Authors: Xu, D., Chou, S. & Hsiang, Y.

Publication info: Hsiang-kang: San lien shu tien Hsiang-kang fen tien, 1984.

Ti Shan Hsu: New geometries, conscious objects and OTHER matter

Authors: Xu, D., & Pat Hearn Gallery

Publication info: New York: Pat Hearn Gallery, 1986.

Xu Dishan ping zhuan

Author: Wang, S.

Publication info: Nanjing Shi: Nanjing da xue chu ban she, 1989.

Xu Dishan yan jiu ji

Authors: Zhou, S. & Du, R.

Publication info: Nanjing Shi: Nanjing da xue chu ban she, 1989.

Zhui qiu zhong ji de ling hun: Xu Dishan zhuan

Author: Song, Y.

Publication info: Fuzhou: Hai xia wen yi chu ban she, 1989.

Xu Dishan juan

Authors: Lu, W. & Xu, D.

Publication info: Xianggang: Xianggang Zhonghua wen hua cu jin zhong xin, 1990.

Wen xue yan jiu hui xiao shuo xuan: Shang xia

Author: Li, B.

Publication info: Bei jing: Ren min wen xue chu ban she, 1991.

Xu Dishan shu qing san wen

Authors: Xu, D. & Luo, S.

Publication info: Beijing: Zuo jia chu ban she, 1991.

Xu Dishan

Authors: Xu, D., Zhou, S. & Xiang, Y.

Publication info: Taibei Shi: Shu lin chu ban you xian gong si, 1992.

Konfuzianische Auffassungen von Mitleid und Mitgefühl in der Neuen Literatur Chinas (1917-1942)

Author: Lang-Tan, G.

Publication info: Publisher not known, 1995.

Kyo Chisan "Ō kon go" ron: Aru risō no dansei-zō ni tsuite

Author: Matsuoka, J.

Publication info: Sasebo: Nagasaki Kenritsu Daigaku Gakujitsu Kenkyūkai, 1997.

Luohuasheng xin tan = Luohuashengxintan

Author: Wang, S.

Publication info: Nanjing: Nanjing da xue chu ban she, 1998.

Xu Dishan zhuan

Author: Song, Y.

Publication info: Fuzhou: Hai xia wen yi chu ban she, 1998.

Dao jiao shi

Authors: Xu, D. & Liu, Z.

Publication info: Publisher not known, 1999.

Xu Dishan san wen xiao shuo xuan

Authors: Xu, D., Li, S., Yan, P. & Cai, X.

Publication info: Chongqing: Chongqing chu ban she, 1999.

Xu Dishan san wen = Xu Dishan's selected proses

Authors: Xu, D. & Yi, Q.

Publication info: Hangzhou: Zhejiang wen yi chu ban she, 2001

許地山研究 : 異域情調與女性關懷

Author: Wong, Pak Lu (黃白露)

Publication info: Publisher not known, 2003.

Su Manshu san wen jing dian: Roushi san wen jing dian ; Xu Dishan san wen jing dian

Author: Su, M.

Publication info: Kaifeng Shi: Henan da xue chu ban she, 2005.

Xu Dishan

Authors: Xu, D. & Rui, F.

Publication info: Beijing Shi: Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2005.

Zhao jia Xu Dishan

Author: Yu, S.

Publication info: Xianggang: Li wen chu ban she, 2005.

Zhongguo xian dai wen xue ming zhu wen ku: China modern literature classics

Authors: Xu, D. & "Zhongguo xian dai wen xue ming zhu wen ku" bian wei hui

Publication info: Beijing Shi: Da zhong wen yi chu ban she, 2005.

Zuo jia Xu Dishan

Author: Yu, S.

Publication info: Xianggang: Li wen chu ban she, 2005.

Zhangzhou ji xian dai zhu ming zuo jia lun ji

Authors: Zhang, G., Zhangzhou Shi yuan. & Zhangzhou ji xian dai zhu ming zuo jia quan guo xue shu yan tao hui

Publication info: Beijing Shi: Ren min wen xue chu ban she, 2006.

Zhui wang ren sheng: Xu Dishan zhuan

Author: Wang, S.

Publication info: Xianggang: Shu zuo fang, 2006.

Xu Dishan

Authors: Xu, D., & "Zhongguo xian dai wen xue ming zhu wen ku" bian wei hui

Publication info: Beijing Shi: Da zhong wen yi chu ban she, 2007.

Mythic and folk elements in modern Chinese literature: A study of six writers

Author: Li, N.

Publication info: Lewiston, NY: Mellen, 2008.

Luo hua sheng

Author: Xu, D.

Publication info: Publisher not known, 2012.

Always in our hearts: Treasures of professor Hsü Ti Shan = Kong shan ling yu

Author: Xu, D. & The University of Hong Kong

Publication info: Publisher not known, 2013.

Wo shi Luohuasheng de nu er

Author: Xu, Y.

Publication info: Publisher not known, 2014.

Xu Dishan zi shu = Xu Dishan zishu

Authors: Xu, D. & In Wen, M.

Publication info: Publisher not known, 2014.

Chun tao

Authors: Xu, D. & Sang, N.

Publication info: Guang zhou: Hua cheng chu ban she, 2016.

Tuo huang zhe, ken zhi zhe, yi huo zhe: Xu Dishan yu Xianggang xin wen hua de meng bo he bo xing

Author: Hu, C.

Publication info: Publisher not known, 2018.

Wu si shi qi Xu Dishan de Jidu jiao ti cai xiao shuo

Author: Guan, H.

Publication info: Publisher not known, 2018.