New titles: Chinese Lang/Lit: PL1000-3208

Includes all types of material

1 of 8

Cong xian shi dao xie shi : yi jiu ba ling nian dai liang an nĂ¼ xing xie shi xiao shuo zhi bi jiao / Pei Haiyan (Jana Benesova) zhu.

BOD yi ban. Taibei shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL2278 .P45 2015
2 of 8

Di er shi liu jie 2015 Zhongguo wen zi xue guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Zhongguo wen zi xue hui, Fengjia da xue zhong wen xi zhu bian.

Yi ban. Xinbei Shi Banqiao Qu : Sheng huan tu shu gong si, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL1281.Z47835 2015
3 of 8

Fu cheng wen xue di tu / Guo li Tainan di yi gao ji zhong xue 105 ji ke xue ban zhu.

Er ban. Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL3031.T3 F823 2015
4 of 8

Gong xing yu shu xing : Ming Qing deng yun de han rong yu yan yi / Song Yunshan zhu.

Chu ban. Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju you xian gong si, er ling yi si [2014]
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL1201 .S68 2014
5 of 8

Ling yi zhong zi you de zhui qiu : Shen Congwen mei xue yan jiu = A pursuit of freedom : a study of Shen Congwen's aesthetics / Qiu Yuyun zhu.

Chu ban. Taibei Shi : Mai tian chu ban : Cheng bang wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2014.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL2801.N18 Q58 2014
6 of 8

Ma Hua wen xue lei xing yan jiu / zhu zhe, Xu Wenrong.

Chu ban. Taibei Shi : Li ren shu ju, 2014.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL3097.M3 X827 2014
7 of 8

Tang Xianzu yu Mu dan ting / Huang Zhigang zhu Zeng Yongyi zong ce hua.

Chu ban. Taibei Shi : Guo jia chu ban she, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL2695.M83 H83 2015
8 of 8

Yi xiang qing yuan : Taiwan zuo jia de Xianggang shu xie / Huang Guanxiang zhu.

BOD yi ban. Taibei Shi : Du li zuo jia, 2014.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL3031.T3 H837 2014