New titles: Non Eur Lang/Lit: PJ-PM

Includes all types of material

1 of 13

Cong xian shi dao xie shi : yi jiu ba ling nian dai liang an nü xing xie shi xiao shuo zhi bi jiao / Pei Haiyan (Jana Benesova) zhu.

BOD yi ban. Taibei shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL2278 .P45 2015
2 of 13

Dasamuka. English;Dasamuka / Junaedi Setiyono translated from the Indonesian by Maya Denisa Saputra.

San Mateo, California : Dalang Publishing, 2017.;©2017
Type: Printed material
Location: Menzies Library (General)
Call no: PL5089.S4835 D3713 2017
3 of 13

Di er shi liu jie 2015 Zhongguo wen zi xue guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Zhongguo wen zi xue hui, Fengjia da xue zhong wen xi zhu bian.

Yi ban. Xinbei Shi Banqiao Qu : Sheng huan tu shu gong si, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL1281.Z47835 2015
4 of 13

Fu cheng wen xue di tu / Guo li Tainan di yi gao ji zhong xue 105 ji ke xue ban zhu.

Er ban. Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL3031.T3 F823 2015
5 of 13

Gong xing yu shu xing : Ming Qing deng yun de han rong yu yan yi / Song Yunshan zhu.

Chu ban. Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju you xian gong si, er ling yi si [2014]
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL1201 .S68 2014
6 of 13

Halade golāpa / Svapnamaẏa Cakrabartī = Holde golap / by Swapnamoy Chakraborty.

Kalakātā : De'ja Pābaliśiṃ, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (General)
Call no: PK1730.16.A3955 H35 2015
7 of 13

Indian theories of language / editor B.K. Dalai.

First edition. Pune Centre of Advanced Study in Sanskrit, University of Pune, 2008.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (General)
Call no: PK910 .I53 2008
8 of 13

Ling yi zhong zi you de zhui qiu : Shen Congwen mei xue yan jiu = A pursuit of freedom : a study of Shen Congwen's aesthetics / Qiu Yuyun zhu.

Chu ban. Taibei Shi : Mai tian chu ban : Cheng bang wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2014.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL2801.N18 Q58 2014
9 of 13

Ma Hua wen xue lei xing yan jiu / zhu zhe, Xu Wenrong.

Chu ban. Taibei Shi : Li ren shu ju, 2014.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL3097.M3 X827 2014
10 of 13

Short stories. Selections. English;Red roofs & other stories / by Tanizaki Jun'ichirō translated by Anthony H. Chambers and Paul McCarthy.

Ann Arbor : University of Michigan Press, [2016];©2016
Type: Printed material
Location: Menzies Library (General)
Call no: PL839.A7 A2 2016
11 of 13

Short stories. Selections. English;The Gourmet Club : a sextet / by Tanizaki Jun'ichiro translated by Anthony H. Chambers and Paul McCarthy.

Ann Arbor : University of Michigan Press, [2017]
Type: Printed material
Location: Menzies Library (General)
Call no: PL839.A7 A2 2017
12 of 13

Tang Xianzu yu Mu dan ting / Huang Zhigang zhu Zeng Yongyi zong ce hua.

Chu ban. Taibei Shi : Guo jia chu ban she, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL2695.M83 H83 2015
13 of 13

Yi xiang qing yuan : Taiwan zuo jia de Xianggang shu xie / Huang Guanxiang zhu.

BOD yi ban. Taibei Shi : Du li zuo jia, 2014.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL3031.T3 H837 2014