New titles: Commerce, Finance, Public Finance

Includes all types of material

1 of 1

Zhong Fei jing ji wai jiao ji qi dui quan qiu chan ye lian de qi shi = China-Africa economic diplomacy and its implication to the global value chain / Tang Xiaoyang zhu.

Di yi ban. Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 2014.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HF1604.Z4 A3583 2014