New titles

Chinese Lang/Lit: PL1000-3208

Includes all types of material

1 of 4

Ai guo zuo jia Lin Yutang : Lin Yutang zheng zhi tai du zhuan bian zhi yan jiu (1895-1945 nian) / Cai Yuanwei zhu.;245-02 愛國作家林語堂 : 林語堂政治態度轉變之研究(1895-1945年) / 蔡元唯著.

Chu ban.;250-04 初版. Taibei Shi : Yuan hua wen chuang gu fen you xian gong si, 2018.;264-05 臺北市 : 元華文創股份有限公司, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL2781.N2 Z525 2018
2 of 4

Chun feng shao nian ge : Ri zhi shi qi Taiwan shao nian xiao shuo du ben / wen Zhang Wojun deng tu Chen Caiying.;245-01 春風少年歌 : 日治時期臺灣少年小說讀本 / 文, 張我軍等 圖, 陳采瑩.

Taibei Shi : Taibei Shi zheng fu wen hua ju, 2018.;264-03 臺北市 : 臺北市政府文化局, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL3031.T32 C58 2018
3 of 4

Dao yu feng sheng : leng zhan fen wei xia de Taiwan wen xue ji qi wai = Wind over the island : Taiwan literatures and beyond under the atmosphere of cold war / Chen Jianzhong.;245-02 島嶼風聲 : 冷戰氛圍下的臺灣文學及其外 = Wind over the island : Taiwan literatures and beyond under the atmosphere of cold war / 陳建忠.

Chu ban.;250-04 初版. Xinbei Shi : Nan shi zi xing wen hua gong zuo shi you xian gong si, 2018.;264-05 新北市 : 南十字星文化工作室有限公司, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL3031.T3 C454113 2018
4 of 4

Push open the window : contemporary poetry from China / Qingping Wang, editor Sylvia Li-chun Lin and Howard Goldblatt, translation co-editors.

Port Townsend, Wash. : Copper Canyon Press, 2011.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (General)
Call no: PL2658.E3 P87 2011
Page owner: Scholarly Information Services