New titles

Non Eur Lang/Lit: PJ-PM

Includes all types of material

1 of 9

Ai guo zuo jia Lin Yutang : Lin Yutang zheng zhi tai du zhuan bian zhi yan jiu (1895-1945 nian) / Cai Yuanwei zhu.;245-02 愛國作家林語堂 : 林語堂政治態度轉變之研究(1895-1945年) / 蔡元唯著.

Chu ban.;250-04 初版. Taibei Shi : Yuan hua wen chuang gu fen you xian gong si, 2018.;264-05 臺北市 : 元華文創股份有限公司, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL2781.N2 Z525 2018
2 of 9

A mei yu yu fa gai lun / zuo zhe Wu Jinglan.;245-02 阿美語語法概論 / 作者吳靜蘭.

Er ban.;250-03 二版 Xin bei shi : Yuan zhu min zu wei yuan hui , 2018.;260-04 新北市 : 原住民族委員會, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL6149.1 .W825 2018
3 of 9

Beinan yu yu fa gai lun / zuo zhe Deng Fangqing.;245-02 卑南語語法概論 / 作者鄧芳青.

Er ban.;250-03 二版. Xinbei Shi : Yuan zhu min zu wei yuan hui, 2018.;264-04 新北市 : 原住民族委員會, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL6158.81 .D464 2018
4 of 9

Bunong yu yu fa gai lun / zuo zhe Huang Huijuan, Shi Chaokai.;245-02 布農語語法概論 / 作者黃慧娟, 施朝凱.

Er ban.;250-03 二版. Xinbei Shi : Yuan zhu min zu wei yuan hui, 2018.;264-04 新北市 : 原住民族委員會, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL6153.1 .H836 2018
5 of 9

Chun feng shao nian ge : Ri zhi shi qi Taiwan shao nian xiao shuo du ben / wen Zhang Wojun deng tu Chen Caiying.;245-01 春風少年歌 : 日治時期臺灣少年小說讀本 / 文, 張我軍等 圖, 陳采瑩.

Taibei Shi : Taibei Shi zheng fu wen hua ju, 2018.;264-03 臺北市 : 臺北市政府文化局, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL3031.T32 C58 2018
6 of 9

Dao yu feng sheng : leng zhan fen wei xia de Taiwan wen xue ji qi wai = Wind over the island : Taiwan literatures and beyond under the atmosphere of cold war / Chen Jianzhong.;245-02 島嶼風聲 : 冷戰氛圍下的臺灣文學及其外 = Wind over the island : Taiwan literatures and beyond under the atmosphere of cold war / 陳建忠.

Chu ban.;250-04 初版. Xinbei Shi : Nan shi zi xing wen hua gong zuo shi you xian gong si, 2018.;264-05 新北市 : 南十字星文化工作室有限公司, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL3031.T3 C454113 2018
7 of 9

Push open the window : contemporary poetry from China / Qingping Wang, editor Sylvia Li-chun Lin and Howard Goldblatt, translation co-editors.

Port Townsend, Wash. : Copper Canyon Press, 2011.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (General)
Call no: PL2658.E3 P87 2011
8 of 9

Saideke yu yu fa gai lun / zuo zhe Song Limei.;245-02 賽德克語語法概論 / 作者宋麗梅.

Er ban.;250-03 二版. Xinbei Shi : Yuan zhu min zu wei yuan hui, 2018.;264-04 新北市 : 原住民族委員會, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL6161.1 .S664 2018
9 of 9

Zou yu yu fa gai lun / zuo zhe Zhang Yongli, Pan Jiarong.;245-02 鄒語語法概論 / 作者張永利, 潘家榮.

Er ban.;250-03 二版. Xinbei Shi : Yuan zhu min zu wei yuan hui, 2018.;264-04 新北市 : 原住民族委員會, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL6166.1 .Z436 2018
Page owner: Scholarly Information Services