New titles

Language, Literature

Includes all types of material

1 of 18

A Fiji diary : reminiscences and reflections of a newsman / Vijendra Kumar.

2nd edition. Brisbane, Australia : USP Press, 2017.;©2016
Type: Printed material
Location: Menzies Library (General)
Call no: PN5639.F55 K86 2017
2 of 18

Ai guo zuo jia Lin Yutang : Lin Yutang zheng zhi tai du zhuan bian zhi yan jiu (1895-1945 nian) / Cai Yuanwei zhu.;245-02 愛國作家林語堂 : 林語堂政治態度轉變之研究(1895-1945年) / 蔡元唯著.

Chu ban.;250-04 初版. Taibei Shi : Yuan hua wen chuang gu fen you xian gong si, 2018.;264-05 臺北市 : 元華文創股份有限公司, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL2781.N2 Z525 2018
3 of 18

A mei yu yu fa gai lun / zuo zhe Wu Jinglan.;245-02 阿美語語法概論 / 作者吳靜蘭.

Er ban.;250-03 二版 Xin bei shi : Yuan zhu min zu wei yuan hui , 2018.;260-04 新北市 : 原住民族委員會, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL6149.1 .W825 2018
4 of 18

Beinan yu yu fa gai lun / zuo zhe Deng Fangqing.;245-02 卑南語語法概論 / 作者鄧芳青.

Er ban.;250-03 二版. Xinbei Shi : Yuan zhu min zu wei yuan hui, 2018.;264-04 新北市 : 原住民族委員會, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL6158.81 .D464 2018
5 of 18

Bunong yu yu fa gai lun / zuo zhe Huang Huijuan, Shi Chaokai.;245-02 布農語語法概論 / 作者黃慧娟, 施朝凱.

Er ban.;250-03 二版. Xinbei Shi : Yuan zhu min zu wei yuan hui, 2018.;264-04 新北市 : 原住民族委員會, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL6153.1 .H836 2018
6 of 18

Chun feng shao nian ge : Ri zhi shi qi Taiwan shao nian xiao shuo du ben / wen Zhang Wojun deng tu Chen Caiying.;245-01 春風少年歌 : 日治時期臺灣少年小說讀本 / 文, 張我軍等 圖, 陳采瑩.

Taibei Shi : Taibei Shi zheng fu wen hua ju, 2018.;264-03 臺北市 : 臺北市政府文化局, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL3031.T32 C58 2018
7 of 18

Dao yu feng sheng : leng zhan fen wei xia de Taiwan wen xue ji qi wai = Wind over the island : Taiwan literatures and beyond under the atmosphere of cold war / Chen Jianzhong.;245-02 島嶼風聲 : 冷戰氛圍下的臺灣文學及其外 = Wind over the island : Taiwan literatures and beyond under the atmosphere of cold war / 陳建忠.

Chu ban.;250-04 初版. Xinbei Shi : Nan shi zi xing wen hua gong zuo shi you xian gong si, 2018.;264-05 新北市 : 南十字星文化工作室有限公司, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL3031.T3 C454113 2018
8 of 18

Îléité : perspectives littéraires sur le vécu insulaire / Bénédicte André.

Paris : Éditions Pétra, [2016];©2016
Type: Printed material
Location: Chifley Library
Call no: PQ3897 .A53 2016
9 of 18

Language contact : an international handbook / edited by Jeroen Darquennes, Joseph C. Salmons, Wim Vandenbussche.

Berlin Boston : De Gruyter Mouton, [2019]
Type: E-book
Location: Online
Call no: P130.5 .L36 2019
10 of 18

Push open the window : contemporary poetry from China / Qingping Wang, editor Sylvia Li-chun Lin and Howard Goldblatt, translation co-editors.

Port Townsend, Wash. : Copper Canyon Press, 2011.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (General)
Call no: PL2658.E3 P87 2011
11 of 18

Saideke yu yu fa gai lun / zuo zhe Song Limei.;245-02 賽德克語語法概論 / 作者宋麗梅.

Er ban.;250-03 二版. Xinbei Shi : Yuan zhu min zu wei yuan hui, 2018.;264-04 新北市 : 原住民族委員會, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL6161.1 .S664 2018
12 of 18

Shadow of a doubt (Motion Picture : 1943);Shadow of a doubt [videorecording] / Skirball Productions presents produced by Jack H. Skirball directed by Alfred Hitchcock.

[Universal City, CA] : Universal Pictures, 1943.
Type: Streaming Video
Location: Online
Call no: PN1997 .S524 1943
13 of 18

The Cambridge handbook of Germanic linguistics / edited by Michael T. Putnam, B. Richard Page.

Cambridge : Cambridge University Press, 2020.
Type: E-book
Location: Online
Call no: PD25 .C36 2020
14 of 18

The Cambridge handbook of linguistic typology / edited by Alexandra Y. Aikhenvald and R.M.W. Dixon.

Cambridge : Cambridge University Press, 2017.
Type: E-book
Location: Online
Call no: P204
15 of 18

The one-stop fiche-shop [electronic resource] : being an advanced students' guide to writing better sentences in French / James Grieve.

1st ed. Canberra : Australian National University, [2019]
Type: E-book
Location: Online
Call no: PC2410 .G75 2019
16 of 18

Thrall : poems / Natasha Trethewey.

Boston : Houghton Mifflin Harcourt, 2012.;©2012
Type: E-book
Location: Online
Call no: PS3570.R433 T47 2012
17 of 18

Tu jie Taiwan xi ju shi gang = A theater history of Taiwan / Huang Xuanyu zhu.;245-02 圖解台灣戲劇史綱 = A theater history of Taiwan / 黃宣諭著.

Chu ban.;250-04 初版. Taizhong shi : Chen xing chu ban you xian gong si, 2018.;264-05 台中市 : 晨星出版有限公司, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PN2879 .H836 2018
18 of 18

Zou yu yu fa gai lun / zuo zhe Zhang Yongli, Pan Jiarong.;245-02 鄒語語法概論 / 作者張永利, 潘家榮.

Er ban.;250-03 二版. Xinbei Shi : Yuan zhu min zu wei yuan hui, 2018.;264-04 新北市 : 原住民族委員會, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL6166.1 .Z436 2018
Page owner: Scholarly Information Services