New titles

Social Sciences

Includes all types of material

1 of 18

Chiiki de ninau seikatsu shien : jichitai no yakuwari to renkei = Livelihood support in local communities : the role of municipalities and their collaborative partners / Endō Hisao, Nishimura Yukimitsu kanshū Kokuritsu Shakai Hoshō Jinkō Mondai Kenkyūjo hen.

Shohan. Tōkyō-to Meguro-ku : Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HV413 .C45 2018
2 of 18

Chiiki sangyō no seisui to kazoku hendō no shakaigaku : sangyō jikan sedai kazoku senryaku / Maeda Naoko cho.

Shohan. Kyōto-shi : Kōyō Shobō, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HD9940.J33 G54 2018
3 of 18

Chiiki sōsei no senryaku to jissen = A strategy and practice of regional construction / Hamada Keizō, Itō Kōhei, Kanbe Kazuo hencho Yamamoto Nobutada [and 3 others] cho.

Shohan. Kyōto-shi : Kōyō Shobō, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HT395.J3 C55 2018
4 of 18

Dejitaru popyurizumu : sōsa sareru yoron to minshu shugi / Fukuda Naoko.

Tōkyō : Shūeisha, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HM851 .F848 2018
5 of 18

Fukushima Genpatsu Jiko ga motarashita mono : hisaichi no mentaru herusu ni nani ga okite iru no ka / Maeda Masaharu hencho.

Tōkyō : Seishin Shobō, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HV623 2011.F85 F849 2018
6 of 18

Fūdo banku : sekai to Nihon no konkyūsha shien to shokuhin rosu taisaku = Food bank / Satō Junko hencho.

Shohan. Tōkyō : Akashi Shoten, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HV696.F6 S27 2018
7 of 18

Jinkō genshō o norikoeru : tatewari o dasshi, shimin to tomo ni chiiki de idomu / Fujimoto Kentarō.

Shohan. Kyōto-shi : Hōritsu Bunkasha, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HB3651 .F84 2018
8 of 18

Kankyō keizai seisakugaku jiten : SEEPS : Society for Environmental Economics and Policy Studies / Kankyō Keizai Seisaku Gakkai hen.

Tōkyō-to Chiyoda-ku : Maruzen Shuppan Kabushiki Kaisha, Heisei 30 [2018];©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HC79.E5 K3428 2018
9 of 18

Kodomo to fukushi : kodomo kazoku shienron / Hayashi Hiroyasu cho.

Shohan. Tōkyō : Fukumura Shuppan, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HV800.J3 H39 2018
10 of 18

Kōsei rōdō hakusho o yomu : shakai mondai no hensen o dō toraeta ka / Tada Hidenori hencho.

Shohan. Kyōto-shi : Mineruba Shobō, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HV413.T34 2018
11 of 18

Man-Mō to Mantetsu / Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha Chōsaka hen.

[Dairen] : Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha, Taishō 15 [1926]
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HC428.M2 M3 1926
12 of 18

Men's liberation : a new definition of masculinity / by Jack Nichols.

New York : Penguin Books, 1975.
Type: Printed material
Location: Chifley Library
Call no: HQ1067 .N52 1975
13 of 18

Regional development in Northeast Thailand and the formation of Thai civil society / edited by Sakurai Yoshihide, Somsak Srisontisuk.

Khon Kaen : Khon Kaen University, 2003.
Type: Printed material
Location: Chifley Library
Call no: HN700.55.T5 R44 2003
14 of 18

Sanka no chikara ga tsukuru kyōsei shakai : shimin no kyōkan, shutaisei o dō jōsei suru ka / Hayase Noboru cho.

Shohan. Kyōto-shi : Minerubas Shobō, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HN730.Z9 V6445 2018
15 of 18

Shakai hoshōron / Ishida Shigenori, Yamamoto Katsuya hencho.

Shohan. Kyōto-shi : Mineruba Shobō, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HD7227 .S53 2018
16 of 18

Shinfukkōron / Komatsu Riken.

Tōkyō : Genron, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HV555.J3 K65 2018
17 of 18

Sōkaigo shakai : kaigo hoken kara toinaosu / Odake Masako.

Tōkyō : Iwanami Shoten, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HV1484.J32 O33 2018
18 of 18

Zhongguo guang bo xian dai xing liu bian : Guo min zheng fu guang bo yan jiu (1928-1949) / Li Yu zhu.

Di 1 ban. Beijing : Zhongguo chuan mei da xue chu ban she, 2017.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HE8689.9.C5 L59 2017