New titles

History - Oceania, Australia, New Zealand

Includes all types of material

1 of 2

Silent invasion. Chinese; Wu sheng de ru qin : Zhongguo yin su zai Ao Zhou = Silent invasion : China's influence in Australia / Kelaifu Hanmi'erdun (Clive Hamilton) zhu jie zhu Zhou Anlan (Alex Joske) de yan jiu Jiang Nanying yi.;245-01 無聲的入侵 : 中國因素在澳洲 = Silent invasion : China's influence in Australia / 克萊夫.漢密爾頓(Clive Hamilton)著 借助周安瀾(Alex Joske)的研究 江南英譯.

Chu ban.;250-03 初版. Xin bei shi : Zuo an wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2019.;264-04 新北市 : 遠足文化事業股份有限公司, 2019.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DU113.5.C5 H36127 2019
2 of 2

The Gatekeepers of Australian foreign policy 1950-1966 / Adam Hughes Henry.

North Melbourne, Vic. : Australian Scholarly, 2015.;©2015
Type: Printed material
Location: Chifley Library
Call no: DU117 .18.H46 2015
Page owner: Scholarly Information Services