New titles

History - Asia, Africa

Includes all types of material

1 of 4

Kua jie dui hua : Han xue, bi jiao wen xue yu wu zhi wen hua yan jiu / Chen Jue zhu bian.

Chu ban. Taibei Shi : Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si, 2014.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS734.95 .K84 2014
2 of 4

Minnan yu Yuenan / Chen Yiyuan, Pei Guangxiong he zhu.

Chu ban. Taibei Shi : Le xue shu ju, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS556.42 .C446 2015
3 of 4

Zhan hou zai Ri Taiwan ren de chu jing yu ren tong = The situation and identity of Taiwanese in Japan after WWII / He Yilin zhu.

Chu ban. Taibei Shi : Wu na tu shu chu ban gong si, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS832.7.C5 H4 2015
4 of 4

Zu ling yu shang di : Hualian Tailuge ren de zong jiao bian qian yu fu xing yun dong / Qiu Yunfang zhu.

Chu ban. Xinbei Shi : Hua yi xue shu chu ban she, 2013.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS799.43.T66 Q258 2013