New titles

History - Asia, Africa

Includes all types of material

1 of 16

Ās̲āruṣṣanādīd. English;Asār-us-Sanadīd / Sayyid Ahmad Khan translated and edited by Rana Safvi.

First edition (hardback). [New Delhi, India] : Tulika Books, [2018];©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (General)
Call no: DS486.D3 A6413 2018
2 of 16

Chūsei shakai no hajimari / Gomi Fumihiko.;245-02 中世社会のはじまり / 五味文彦.

Tōkyō : Kabushiki Kaisha Iwanami Shoten, 2016.;264-03 東京 : 株式会社岩波書店, 2016.;©2016
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS856 .G658 2016
3 of 16

Death of the dragon god lake : voices from Tasik Chini, Malaysia / Sara Ashencaen Crabtree, Jonathan Crabtree Parker, Isabell Crabtree Parker and Miranda Crabtree Parker.

Petaling Jaya : Strategic Information and Research Development Centre : Center for Orang Asli Concerns, 2016.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (General)
Call no: DS595.2.J3 A84 2016
4 of 16

Discrepant histories : translocal essays on Filipino cultures / edited by Vicente L. Rafael.

Metro Manila, Philippines : Anvil Pub., 1995.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (General)
Call no: DS664 .D57 1995
5 of 16

Emperor Hirohito and the Pacific war / Noriko Kawamura.

Seattle : University of Washington Press, [2015]
Type: E-book
Location: Online
Call no: DS889.8 .K3959 2015eb
6 of 16

International impact of colonial rule in Korea, 1910-1945 / edited by Yong Chool Ha.

[Seattle, Washington] : Center for Korean Studies, University of Washington, [2019]
Type: E-book
Location: Online
Call no: DS916.54 .I58 2019
7 of 16

Kamakura Bakufu to Chōtei / Kondō Shigekazu.;245-02 鎌倉幕府と朝廷 / 近藤成一.

Tōkyō : Kabushiki Kaisha Iwanami Shoten, 2016.;264-03 東京 : 株式会社岩波書店, 2016.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS859 .K667 2016
8 of 16

Li shi lun hui zhong de bai nian Zhongguo / Li Jie.;245-02 歷史輪迴中的百年中國 / 李劼.

Chu ban;250-03 初版. Taibei Shi : Yun chen wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2019.;264-04 臺北市 : 允晨文化事業股份有限公司, 2019.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS775.2 .L5 2019
9 of 16

Muromachi Bakufu to chihō no shakai / Ebara Masaharu.;245-02 室町幕府と地方の社会 / 榎原雅治.

Tōkyō : Kabushiki Kaisha Iwanami Shoten, 2016.;264-03 東京 : 株式会社岩波書店, 2016.;©2016
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS865.5 .E23 2016
10 of 16

Photographing revolutionary Cavite : the colonial representation, 1896-1899 / Lino L. Dizon, PhD.

City of Dasmariñas, Cavite [Philippines] : De Le Salle University-Dasmari̋nas, Cavite Studies Center and the Cavite Historical Society, Inc., [2016];©2016
Type: Printed material
Location: Menzies Library (General)
Call no: DS688.C38 D59 2016
11 of 16

Silk road in world history. Chinese; Yi dai yi lu : dai ni zou ru si lu de li shi = The silk road in world history / Liu Xinru (Xinru Liu) zhu Li Zhengxian yi.;245-02 一帶一路 : 帶你走入絲路的歷史 = The silk road in world history / 劉欣如(Xinru Liu)著 李政賢譯.

Chu ban.;250-04 初版. Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2018.;264-05 臺北市 : 五南圖書出版股份有限公司, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS33.1 .L58127 2018
12 of 16

The Hellenistic Far East [electronic resource] : archaeology, language, and identity in Greek Central Asia / Rachel Mairs.

Oakland, California : University of California Press, 2014.
Type: E-book
Location: Online
Call no: DS328 .M24 2014
13 of 16

The storm from Davao : Duterte chronicles / by Edwin M. Cordevilla.

Quezon City, Philippines : Eastern Divergence Books, [2016]
Type: Printed material
Location: Menzies Library (General)
Call no: DS686.616.D88 C67 2016
14 of 16

Wei lou shang de sheng yan : 1793-1901 Zhong xi wen ming jiao feng xia de wu he zhi zong / Nie Zuoping zhu.;245-02 危樓上的盛宴 : 1793-1901中西文明交鋒下的烏合之眾 / 聶作平著.

Chu ban.;250-04 初版. Xinbei Shi : Ling huo wen hua shi ye you xian gong si, 2018.;264-05 新北市 : 靈活文化事業有限公司, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS763.A2 N54 2018
15 of 16

Zhongguo gu jin di ming dui zhao bian ce / [Tian wei wen hua bian ji bu bian zhu].;245-01 中國古今地名對照編冊 / [天衛文化編輯部編著].

Chu ban.;250-02 初版. Taibei Shi : Tian wei wen hua tu gu fen you xian gong si, 2009 (2010 printing);260-03 臺北市 : 天衛文化圖書股份有限公司, 2009 (2010 printing)
Type: Printed material
Location: Menzies Library (General)
Call no: DS705 .Z473 2009
16 of 16

Zhongguo zai qi : li shi yu guo guan de dui hua = Resurgence of China : a dialogue between history and international relations / Wu Yushan bian.;245-02 中國再起 : 歷史與國關的對話 = Resurgence of China : a dialogue between history and international relations / 吳玉山編.

Chu ban.;250-04 初版. Taibei Shi : Taiwan da xue ren wen she hui gao deng yan jiu yuan, Dong Ya ru xue yan jiu zhong xin, 2018.;264-05 臺北市 : 台灣大學人文社會高等研究院, 東亞儒學研究中心, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS740.4 .Z465 2015
Page owner: Scholarly Information Services