New titles

All titles

Includes all types of material

1 of 10

Essays. Selections.; Chong gao zhi mei : Peng Minghui tan guo hua de qing gan yu si xiang / [Peng Minghui zhu].

Chu ban. Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2014.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: ND1043 .P464 2014
2 of 10

Kua jie dui hua : Han xue, bi jiao wen xue yu wu zhi wen hua yan jiu / Chen Jue zhu bian.

Chu ban. Taibei Shi : Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si, 2014.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS734.95 .K84 2014
3 of 10

Minnan yu Yuenan / Chen Yiyuan, Pei Guangxiong he zhu.

Chu ban. Taibei Shi : Le xue shu ju, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS556.42 .C446 2015
4 of 10

Taiwan Kan minzoku no inseki. Chinese.; Taiwan Han ren yin qin min zu zhi / Zhiye Hongzi zhu Chen Xuan yi.

Chu ban. Taibei : Nan tian shu ju, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HQ686 .U466 2015
5 of 10

Taiwan liu xing ge Ri zhi shi dai zhi / Lin Liangzhe zhu.

Chu ban. Taizhong Shi : Bai xiang wen hua shi ye you xian gong si, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: ML3502.T26 L56 2015
6 of 10

The Sisters brothers / director, Jacques Audiard

[English/French version] Universal City, CA : Universal Studios Canada Inc., [2019]
Type: Videos, DVDs, etc
Location: Chifley Library
Call no: PN1997.2 .S57 2019
7 of 10

Xing zou de shu : zhui huai wo yu Taiwan min zhu lian meng an de shi dai / Ji Ji zhu.

Xin ban, Zeng ding ban. Xinbei Shi INK yin ke wen xue sheng huo za zhi chu ban you xian gong si, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL2842.C45 X56 2015
8 of 10

Zhan hou zai Ri Taiwan ren de chu jing yu ren tong = The situation and identity of Taiwanese in Japan after WWII / He Yilin zhu.

Chu ban. Taibei Shi : Wu na tu shu chu ban gong si, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS832.7.C5 H4 2015
9 of 10

Zhe xue fang fa lun / Peng Mengyao zhu.

Taibei : Xin xue lin chu ban gu fen you xian gong si, 2015.;2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: B52 .P46 2015
10 of 10

Zu ling yu shang di : Hualian Tailuge ren de zong jiao bian qian yu fu xing yun dong / Qiu Yunfang zhu.

Chu ban. Xinbei Shi : Hua yi xue shu chu ban she, 2013.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS799.43.T66 Q258 2013