New titles: Menzies Library (E Asian)

Includes all types of material

1 of 19

20 shi ji mo Zhongguo xi ju si chao liu bian yu quan shi / Ye Zhiliang zhu.

BOD yi ban. ©2015; Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL2393.Y428 2015
2 of 19

Cui ruo de fan hua : nan Song de yi bai wu shi nian / zuo zhe Zhang Cheng.

Chu ban. Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS751.Z428 2015
3 of 19

Higashiajia sekai no rekishi / Hori Toshikazu.

Tōkyō : Kōdansha, 2008.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS504.5 .H67 2008
4 of 19

Kong Meng yu zhu zi / Zhang Liuyun zhu.

Zai ban. ©1972; Taibei Shi : Taiwan Zhonghua shu ju gu fen you xian gong si, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: B126.C448 2015
5 of 19

Make Boluo fa xian Zhongguo / Wu Xingyong zhu.

BOD 1 ban. Taibei Shi : Long shi jie, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL2966.U85 M34 2015;PL2966.U85 M34 2015
6 of 19

Mengzi shi qi / Zhang Taihua.

Chu ban. Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 104 [2015].
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL2474.Z6 Z424 2015
7 of 19

Mo li hua zai Zhongguo : zhen ya yu po hai shi lu / Hua Ze zhu.

Yi ban. Taibei Shi : Kai xue wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS779.48.H83 2015;DS779.48.H83 2015
8 of 19

Su Shi si xiang tan tao / Ling Qinru zhu.

Di 3 ban. Taibei : Taiwan Zhonghua shu ju, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL2685.Z5 L5 2015
9 of 19

Tang chao de bei fang bian di yu min zu / Li Hongbin zhu.

Di 1 ban. Yinchuan : Ningxia ren min chu ban she, 2011.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS730 .L453 2011
10 of 19

Tulufan chu tu wen xian ci dian / Wang Qitao zhu.

Di 1 ban. Chengdu Shi : Ba Shu shu she, 2012.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS797.84.T858 W373 2012
11 of 19

Wei Jin si xiang lun / Zhonghua shu ju bian ji bu bian zhu.

Tai jiu ban. Taibei : Taiwan Zhonghua shu ju, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: B126.W45 2015
12 of 19

Xian Qin Dao jia si xiang yan jiu / Zhang Chengqiu zhuan

San ban Taibei : Taiwan Zhonghua shu ju, 2015
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: BL1920.Z438 2015
13 of 19

Xi Tujue yu Sui chao guan xi shi yan jiu (581-617) / Zhu Zhenhong zhu.

Chu ban. Xinbei Shi : Dao xiang chu ban she, Minguo 104 [2015]
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS26.Z48 2015
14 of 19

Yan Fu si xiang shu ping / Zhou Zhenfu bian.

Tai san ban. Taibei Shi : Taiwan Zhonghua shu ju, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: B5234.Y394 Y36 2015
15 of 19

Zhe xue yi tong : Zhong xi zhe xue zong lun / Zhang Yi Hong jiao shou zhu ; Cui Chui Yan jiao shou jiao yue.

Zai ban. 2015.; Taibei : Taiwan zhong hua shu ju gu fen you xian gong si, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: BD28.C457 2015
16 of 19

Zhi shi qi zao Taiwan guo : Zhang Yanxian ji nian wen ji / bian zhu zhe "Zhang Yanxian ji nian wen ji" bian ji wei yuan hui ; zhu bian Dai Baocun.

Chu ban. Taibei Shi : Wu Sanlian Taiwan shi liao ji jin hui, 2015
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS799.47.Z53 Z55 2015
17 of 19

Zhongguo wen hua yu xian dai bian qian / Yu Yingshi zhu.

Er ban. [Taibei Shi] : [San min shu ju gu fen you xian gong si], 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS721.Y833 2015
18 of 19

Zhongguo zhe xue shi gang yao / Jiang Weiqiao zhu.

Tai 7 ban. Taibei Shi : Taiwan Zhonghua shu ju, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: B126.J5395 2015
19 of 19

Zhuang xue yan jiu / Chen Pinqing zhu.

Zai ban. Taibei Shi : Taiwan Zhonghua shu ju, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: BL1900.C576 C45 2015