New titles: China

Includes all types of material

1 of 11

20 shi ji mo Zhongguo xi ju si chao liu bian yu quan shi / Ye Zhiliang zhu.

BOD yi ban. ©2015; Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL2393.Y428 2015
2 of 11

A social history of Maoist China : conflict and change, 1949-1976 / Felix Wemheuer, University of Cologne.

Cambridge, United Kingdom ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 2019.;©2019
Type: E-Book
Location: Online
Call no: HN733.5 .W46 2019
3 of 11

Cui ruo de fan hua : nan Song de yi bai wu shi nian / zuo zhe Zhang Cheng.

Chu ban. Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS751.Z428 2015
4 of 11

Mo li hua zai Zhongguo : zhen ya yu po hai shi lu / Hua Ze zhu.

Yi ban. Taibei Shi : Kai xue wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS779.48.H83 2015;DS779.48.H83 2015
5 of 11

San guo zhi. Selections. English;Empresses and consorts : selections from Chen Shou's Records of the Three States with Pei Songzhi's commentary / translated with annotations and introduction by Robert Joe Cutter and William Gordon Crowell.

Honolulu : University of Hawaiʻi Press, ©1999.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (General)
Call no: DS748.25 .C49 1999
6 of 11

Surviving in violent conflicts : Chinese interpreters in the second Sino-Japanese war 1931-1945 / Ting Guo.

London : This Palgrave Macmillan imprint is published by Springer Nature, [2016];©2016
Type: E-Book
Location: Online
Call no: DS777.5 .G86 2016
7 of 11

Tang chao de bei fang bian di yu min zu / Li Hongbin zhu.

Di 1 ban. Yinchuan : Ningxia ren min chu ban she, 2011.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS730 .L453 2011
8 of 11

The Tokyo Trial : recollections and perspectives from China / Cheng Zhaoqi, Song Zhiyong, Zhang Sheng, Zhai Yi'an, He Qinhua ; compiled by the Tokyo Trial Research Centre, Shanghai Jiao Tong University ; translated by Luxi Jin, Shuqing Min and Wensheng Qiu.

New York : Cambridge University Press, 2016.
Type: Printed material
Location: Law Library
Call no: KZ1181 .T653 2016
9 of 11

Tulufan chu tu wen xian ci dian / Wang Qitao zhu.

Di 1 ban. Chengdu Shi : Ba Shu shu she, 2012.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS797.84.T858 W373 2012
10 of 11

Xian Qin Dao jia si xiang yan jiu / Zhang Chengqiu zhuan

San ban Taibei : Taiwan Zhonghua shu ju, 2015
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: BL1920.Z438 2015
11 of 11

Zhongguo wen hua yu xian dai bian qian / Yu Yingshi zhu.

Er ban. [Taibei Shi] : [San min shu ju gu fen you xian gong si], 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS721.Y833 2015